Παγκόσμια Επιστήμη και Ελληνική γλώσσα
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παγκόσμια Επιστήμη και Ελληνική γλώσσα

Μέγεθος Κειμένου

Βάσει τοῦ Nomenclator Zoologicus, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τήν ἐπίσημον διεθνῆ ἐπιστημονικήν ὀνοματολογίαν τῶν γενῶν τῶν ζώων ὅλων τῶν εἰδῶν (ἑρπετῶν, θηλαστικῶν, πτηνῶν, ἐντόμων, κ.λπ.) τά ὁποῖα ἔχουν ἀνακαλυφθῆ μέχρι τό 1994, δηλαδή 337.789 γένη ζώων,

ἡ ἑλληνική συμμετοχή ἀνέρχεται εἰς 195.779 λέξεις,

ἀριθμός πού ἀντιστοιχεῖ εἰς 57,96%. Ἄν κι ἐδῶ προσθέσωμεν τάς κατά τό ἥμισυ ἑλληνικάς λέξεις, τότε τό ποσοστόν ἀνέρχεται εἰς τό 73%!

 

Πηγή: Περιοδικό Φωτεινή Γραμμή, τεύχος 53, σελ. 66

 

 

Απάντηση