Τι φοβερά υπόθεσις το που θα καταλήξη η ψυχή εκάστου!
ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι φοβερά υπόθεσις το που θα καταλήξη η ψυχή εκάστου!

Μέγεθος Κειμένου
Ω! πόσον μας πλανά η λήθη και η ραθυμία, εμέ πρώτον!

Τρομερά υπόθεσις, εάν σκεφθώμεν, το αν θα επιτύχωμεν ή όχι του προορισμού μας.
Τρόμος καταλαμβάνει την όλην υπόστασιν του ανθρώπου, όταν καλώς σκεφθή, τι άρα έσται επ’ εσχάτων!
Οίον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη του σώματος ή όταν αι βίβλοι ανεωχθήσωνται και τα κρυπτά των ανθρώπων δημοσιευθήσωνται!
Ποία έσται μοι κρίσις τω συλληφθέντι εν αμαρτίαις; Ίλεως, ίλεώς μοι γενού, γλυκύτατε Ιησού μου. Εις τους οικτιρμούς Σου επιρρίπτω την απόγνωσιν της ψυχής μου.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης